Công văn tổ chức lớp bồi dưỡng chương trình quản lý nhà trường EMAS

Tháng Mười Hai 14, 2015 4:12 chiều
UBND HUYỆN PÁC NẶMPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
Số: 346/GDĐT

V/v  Tham gia lớp bồi dưỡng chương trình Quản lý nhà trường SMAS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
Pác Nặm, ngày  14  tháng 12  năm 2015

 

Kính gửi: Các trường Tiểu học, THCS trực thuộc

 

Thực hiện hướng dẫn số 2040/SGDĐT-VP ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Sở GD&ĐT Bắc Kạn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015 – 2016; Nhằm bồi dưỡng về kỹ năng quản lý và sử dụng phần mềm cho các cán bộ quản lý trường Tiểu học, THCS, Phòng GD&ĐT Pác Nặm triển khai, tổ chức lớp tập huấn phần mềm quản lý nhà trường SMAS như sau:

  1. Thành phần:

Hiệu trưởng (Hoặc Phó hiệu trưởng) và 01 giáo viên (nhân viên) phụ trách CNTT của đơn vị.

  1. Thời gian, địa điểm: 01 ngày ( ngày 19 tháng 12 năm 2015). Khai mạc hồi 7h30’ tại Phòng GD&ĐT Pác Nặm.
  2. Nội dung bồi dưỡng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMAS

Lưu ý: Các đơn vị khi tham dự tập huấn mang theo máy vi tính sách tay, ổ cắm điện, số liệu về CB,GV,NV và học sinh của trường.

  1. Kinh phí:

Công tác phí của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham dự lớp bồi dưỡng do các đơn vị có người tham dự chi trả theo quy định hiện hành.

Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học cử cán bộ tham dự lớp tập huấn đầy đủ theo đúng thành phần và thời gian quy định.

Ghi chú: Các đơn vị gửi danh sách cử CB,GV,NV tham dự lớp tập huấn qua Email: pgdpacnam@backan.edu.vn.

 

Nơi nhận:– Như Kính gửi; ( T/hiện )

– Lãnh đạo;

– Lưu VT. Kiên.

KT.TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

( Đã ký )

 

 

Hoàng Văn Duy

 

 

 

.

DANH SÁCH THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC EMAS NĂM 2015

 

Stt Họ và tên Chức vụ/chức danh Đơn vị trường Ghi chú
1
2
3

 

……, ngày   tháng   năm 2015

         HIỆU TRƯỞNG

( Ký, ghi rõ họ tên )