Tổ Chức

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO

 Ảnh cá nhân Thông tin chi tiết
474497_120005344869250_2067097135_o
Họ và tên : Hoàng Văn Duy
Chức vụ : Phó trưởng phòng
Điện thoại : 02813.893278
Di động :
Fax :
Email:hoangvanduy.pgdpacnam@backan.edu.vn
van
Họ và tên : Bào Viết Văn
Chức vụ : Phó trưởng phòng
Điện thoại :
Di động :
Fax :
Email :baovietvan.pgdpacnam@backan.edu.vn